Ítems (387 total)

Aquest llibre traça una història del desenvolupament dels ferrocarrils a tot el mon. En el capítol corresponent a Espanya, en la pàgina 100, fa una interessant aportació comentant l'article d'Antoni Fajas i Ferrer sobre la juguesca de Miquel Biada a…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

El Imparcial 01_05_1844, p.4.jpg
Anunci dirigit als accionistes potencials que durant els mesos de maig i juny de 1844 poden informar-se i subscriure accions del ferrocarril en l'oficina interina de la Companyia als Pòrtics de Xifré núm. 6.

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

Josep Mª Roca, en nom propi i de la Companyia projectada, defensa la viabilitat del projecte i la seva utilitat en facilitar les comunicacions interiors i amb França. El capital es reunirà mitjançant accions, que es preveu colocar a Espanya.

El Govern provisional progressista de Joaquín Maria López aprova el projecte del ferrocarril presentat per Josep Maria Roca, excepte la exempció d'aranzels, i estableix els tràmits necessaris per a aconseguir l'aprovació definitiva i la declaració…

Primer disseny del que ha de ser l'empresa del ferrocarril de Barcelona a Mataró, elaborat pel grup promotor (Josep Maria Roca, Miquel Biada, Ramon Maresch, Rafel Sabadell, Pere Roca, germans Coca). L'empresa es formarà per suscripció d'accions, les…

Controlada la revolta de la Jamància als carrers de Barcelona, el Cap polític despatxa aquest tràmit i demana als promotors informació dels terrenyts afectats i del grau d'acord que han establert amb els propietaris

Amb l'objectiu d'aconseguir accionistes, els promotors presenten el projecte subratllant que és autoritzat pel Govern, i expliquen la utilitat del ferrocarril (el viatge a Mataró, ampliable a Girona i Figueres, serà ràpid i barat, i facilitarà el…

Davant 95 accionistes presents o representats a la reunió (dels quals es diuen els noms) els promotors pronuncien un discurs optimista per la col.locació en poques setmanes de 1160 accions, després del qual es procedeix a una votació per l'elecció de…

Etiquetes:

El govern moderat de Narváez solicita a una comissió d'experts, presidia per l'enginyer José Subercase, un informe tècnic per establir uns criteris de concessió de línies ferroviàries, ja que no hi ha cap llei que ho reguli. L'informe traça els grans…

Davant l'allau de sol.licituds de diverses companyies espanyoles i estrangeres, a falta d'una llei reguladora, el govern estableix alguns criteris per la concessió de línies ferroviàries. S'inspira en l'Informe Subercase però també en els estatuts de…

Per constituir legalment l'empresa la Junta Directiva (Ramon Maresch, Miquel Biada, Francesc Viñas, Josep Ribas i Solà, Josep margarit i Lleonart i Rafel sabadell) ha hagut de negociar amb Josep Maria Roca, representat per Ángel Villalobos, ja que…

Els promotors constitueixen l'empresa davant notari, registren la companyia a la Comptadoria d'hipoteques i al Registre de comerç, i finalment publiquen l'escriptura per fer-ne difusió

Per fer-ne difusió, la Junta directiva envia a diverses personalitats un exemplar de les escriptures de l'empresa de ferrocarril. Es fa servir paper timbrat propi de l'empresa.

El Tresorer Miquel Biada compromet els seus bens particulars en garantia de la seva gestió econòmica, en compliment de l'acord de la Junta directiva del 21 d'octubre de 1845, en aplicació de l'article 17 del Reglament

El ministeri atorga la concessió després que l'empresa ha presentat la documentació adient, encara que fora de termini. Fa referència als compromisos econòmics ja adquirits. La concessió queda subjecta a les disposicions de la Real ordre del 31 de…

Tota la Junta directiva és present en aquesta primera adquisició a Montgat. El preu de venda és 4333 lliures catalanes, que equivalen a 46.218 reals amb 23 maravedís

Per agilitzar els tràmits de concessió dela Real Cèdula de Privilegi cal que Àngel de Villalobos es desplaci a Madrid.

Fruit de les gestions de Ángel Villalobos a Madrid, el Ministre estableix la manera concreta com es pot justificar el compliment d'alguns formalismes obligats no sols per la real ordre d'aprovació provisional del 23 d'agost de 1843, sino també per…

Davant l'ultimàtum dels accionistes anglesos per carta del 19 de novembre de 1847, sembla que l'empresa s'aboca cap a un final precipitat. Però un petit grup d'accionistes encapçalat per Miquel Biada realitza un acord privat pel qual compren la…

H002_La Gaceta_25_08_1843.tiff
Destaca el retard en la instauració del ferrocarril a Espanya en comparació amb la resta d'Europa i Amèrica. La línia de Barcelona a Mataró, tot i ser curta, pot servir d'estímul per a la construcció d'altres línies.

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H003_El Imparcial_02_02_1844_p2.jpg
S'exposen els avantatges del ferrocarril com la comoditat, la rapidesa i el baix preu del trajecte. Destaca els beneficis que tindrá la linia per als accionistes i anima als petits propietaris a formar part de la societat. El to de l'article és…

H004_El Imparcial_28_04_1844_p4.jpg
S'ennumeren els beneficis econòmics per al comerç i la industria d'aquesta infraestructura, que compta amb l'autorització del govern i la concessió de la propietat perpètua de la linia. S'anuncien les condicions per a la subscripció d'accions durant…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H006_El Imparcial_03_05_1844_p2.jpg
Els antecedents demostren les diferències que hi hagué a l'epoca en la formació i finançament de les societats/empreses properes al ferrocarril de Barcelona a Mataró. Es mostren diferents exemples com el ferrocarril de La Habana, el projecte de…

H007_El Imparcial_05_05_1844_p2.jpg
El diari "El Imparcial" intenta solucionar la tensió produida amb el Sr. Uncilla, declarant que no pretén opinar sinó simplement constatar. El conflicte s'ha produit perqué Josep Maria Roca, com a comisionista de la compañia, ha adquirit ferro…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H009_La Gaceta_07_05_1844.tiff
Es destaca la importancia del ferrocarril català com a imatge de la resta d'Europa. L'empresa generará grans beneficis per als comerciants i per als propietaris de la zona. La rapidesa i l'avaratiment del transport també atraurà a empresaris.…

Etiquetes:

Es convoca a tots els accionistes o representants d'aquests a participar a la Junta General que tindrà lloc a les Cases Consistorials de la Ciutat de Barcelona el 31 de juliol de 1844. La compañía ja supera les 1000 accions.

Etiquetes:

Diario de Barcelona 30 juliol 1844.jpg
Es destaquen els avantatges de la futura línia i la quantitat d'accions venudes. Es promou la compra d'accions abans no s'acabi el plaç i se celebri la primera Junta d'accionistes. Curiosament, s'anunica que la construcció del ferrocarril s'adaptará…

Etiquetes:

Es destaca les accions del la junta general d'accionistes. Es llegeix la memòria dels treballs realitzats, es constitueix l'empresa i es nomenen els directors, encapçalats per Josep Maria Roca.

Etiquetes:

H019_LaGaceta_06_12_1844.tiff
Es destaca la realització dels plànols de la línia de Barcelona a Mataró per a presenta-los al Govern. Els preparatius de les obres ja s'han iniciat i es calcula que al cap d'un any ja es podrà arribar en tren a Badalona. Simultàniament, la línia de…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H020_La Gaceta_04_04_1845.tiff
Gracies a la proliferació de companyies de ferrocarril a Catalunya, les empreses dedicades a l'extracció del carbó gaudiran d'un increment en el sector. Malgrat els condicionaments geogràfics, empreses com "El Veterano" o "Valcano" concilien els…

Etiquetes:

La companyia de Barcelona a Mataró ha hagut d'emetre 5000 accions per a una companyia anglesa degut a la poca demanda nacional. Es critica la falta de patriotisme i de desconfiança a invertir. També es reflexiona sobre les dificultats que es troba…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

El diari exposa les avantatges de les companyies de ferrocarril a Espanya i en destaca les inversions angleses en tals empreses. La línia de Barcelona a Mataró está a punt d'iniciar les obres coincidint amb la presencia del rei a la ciutat de…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

A imatge dels ferrocarrils anglesos, el diari vol promoure la disposició d'un servei de cafés, begudes i viandes en l'ultim vago del tren. Aquest servei facilitará la comoditat per a diferents empreses que hi concorrin.

Etiquetes:

H024_La Gaceta_17_08_1845.tiff
El rei ha concedit el permís d'inici d'obres per a la companyia de Barcelona a Mataró així com la possibilitat d'aquirir material i maquinaria anglesos per a tal empresa.

Etiquetes:

H026_La Gaceta_11_03_1846_2.tiff
Poden assistir els accionistes propietaris de 5 accions o més, que estan al corrent del pagament dels dividends passius.

Etiquetes:

H027_La Gaceta_28_04_1846.tiff
Ressalta el compromís de l'empresa pel país i la companyia. Es fa memòria de de les operacions i els comptes així com la inminent arribada de l'enginyer encarregat de les obres. Es revisen les responsabilitats dels primers accionistes i es desaproben…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H030_La Gaceta_31_03_1847.tiff
L'agent s'instal·la a Barcelona per dirigir les obres amb nous materials arribats d'Anglaterra. Es tornen a iniciar les obres despres de certs imprevistos inevitables.

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H032_La Gaceta_02_09_1847.tiff
La junta directiva de la companyia catalana ha enviat una comissió als encarregats del tren a Anglaterra per contorlar el procés de les obres i donar instruccions. S'anuncia l'arribada dels vagons disenyats per Mr. Joseph Wright i les locomotores…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

El reconegut enginyer angles Mr. Joseph Locke per tota la geografia europea arriba a Barcelona per a continuar amb les obres de la línia catalana. S'anuncia que s'ha finalitzat la perforació del túnel a l'altura de Montgat.

Etiquetes:

Diferents empleats subelters cobraven una retribució a tots aquells que creuaven per l'avinguda/pont sobre el riu Besós. Aquesta acció ha quedat prohibida per la junta directiva de la línia que obrirá el pas a tothom fins a la finalització de l'obra.

Etiquetes:

Es convoquen a 19 accionistes a assistir a la junta general extraordinària del 31 d'octubre de 1847 en què possiblement es formarà la nova directiva.

Etiquetes:

La companyia té un capital de 2000 reals amb un 30% desemborsat i una cotització de l'11-12% del nominal.

Després de firmar el contracte amb els constructors Mackenzie & Brassey, que implicava un gran compromís econòmic, la Junta va dimitir. Calia elegir una nova Junta que assumís la responsabilitat. Es va aprovar l'acció realitzada per la directiva…

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada desde el 17 al 28 de novembre de 1847, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

La companyia té un capital de 2000 reals amb un 30% desemborsat i una cotització del 5-6% del nominal.

Etiquetes:

L'empresa "Metal·lúrgica catalana" dedicada a la fundició de metalls i la copel·lació de plata s'instal·la a Montgat al costat de les obres de la línia de Barcelona a Mataró.Es tracta de la primera a tot Catalunya.

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

La companyia té un capital de 2000 reals amb un 30% desemborsat i una cotització del 4-5% del nominal.

Etiquetes:

Les proposicions de la subhasta s'hauran de presentar del 2 al 12 de desembre de 1847 a la secretaria sita a la casa de Gerónim Rabassa. El dia 13 de desembre s'adjudicarà la millor proposta, prèvia autorització de la junta directiva.

Etiquetes:

Un grup d'accionistes proposa que la companyia compri les seves propis accions per evitar que les adquireixin els especuladors. La data de la junta es el 19 de desembre de 1847 a les 10 del matí.

El diari exposa tots els avantatges així com el llarg però exitós recorregut de la companyia de Barcelona a Mataró per a promoure el recolzament dels propis accionistes a l'empresa.

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

L'accionista anònim reclama que es retiri la proposició del grup d'accionistes al dret de tempteig. Dubta que la junta accepti la proposta i que el reglament ho permeti les accions.

Etiquetes: ferrocarril, Barcelona, Mataro, Biada

H049_El Fomento_1847_12_16_p3.jpg
La companyia té un capital de 2000 reals amb un 40% desemborsat i una cotització del 17-18% del nominal.

Etiquetes:

H050_El Fomento_1847_12_18_p3.jpg
La petició del grup d'accionistes ha estat acceptada segons l'article 28 del reglament. El lloc de reunió s'ha canviat a la casa de Ferran Moragas i Ubach.

H051_El Fomento_1847_12_20_p3.jpg
El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des de l'1 al 15 de gener de 1848, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

H053_El Fomento_1847_12_26_p4.jpg
Es convoquen als accionistes Ignasi Vinyals, Ignasi Ferran, Lluis Ubach, Josep Andreu i Pich, Valentí Navarro, Josep María d'Abreu, Josep Oriol Molgosa i Josep Plans a presenta-se a la secretaria de la companyia del ferrocarril de Barcelona a Mataró…

Les cèdules d'admissió es poden presentar a la secretaria de la companyia a partir del 25 de gener.

Etiquetes:

La junta se celebrarà a la Casa Llotja el 30 de gener de 1848 a les de del mati. La junta demana que en els casos de venta d'accions es comuniqui a la junta del nou nom del propietari, perquè pugui assistir a la reunió.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des del 5 al 20 de febrer de 1848, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

Es realitza una memòria de l'estat i els balanços de la companyia. L'enginyer realitza un informe i calcula l'obertura de la línia per al proper juny. Paral·lelament, el president presenta un estudi de la quantitat de passatgers en carro que circula…

Etiquetes:

Els accionistes Pau Vidal, Pere Prats, Francesc Serra, Francesc (...txot) i Ponç Morera són avisats de presentar-se a Secretaria

Etiquetes:

La població circumdant a la línia s'aprofitarà de la prosperitat que portarà el ferrocarril. Altres projectes com la línia de Vilanova al Garraf creixen en interès.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des del 16 al 31 de març de 1848, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

El túnel ha estat inaugurat i el primer viatge del ferrocarril s'ha realitzat amb la força de cavalls. A l'acte s'han convidat certes autoritats.

La línia esta parcialment acabada des de Barcelona al Masnou. Una comitiva fa un viatge en el que es comprova que els ciments son forts i resisteixen el pes. Els treballs de Locke y els jornalers continuen sense pausa i s'espera l'arribada dels…

Etiquetes:

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada fins el 25 de maig de 1848, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada entre el 5 i el 20 de juliol de 1848, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

La línia de ferrocarril de Barcelona a Mataró està gairebé finalitzada. La comitiva que realitza el viatge en carro des de la capital descriu els indrets circumdants del recorregut, recomanant a forma de publicitat dues fondes que es troben a…

Etiquetes:

Els ferrocarrils ja circulen per França, Bèlgica, Holanda, Itàlia, Hongria, Anglaterra, Dinamarca, Rússia i Suïssa. A l'estat espanyol s'estan construint les línies d'Aranjuez, de Mataró i la de Langreo a Gijón.

La companyia del ferrocarril s'ha queixat dels incidents que impedeixen realitzar les obres: es creua la via sense premis amb cavalls o carruatges, i s'arrenquen baranes i es tiren pedres al camí de carro. S'habilitarà a guardes que faran respectar…

Tanmateix, es destaca la sortida del vaixell de Londres del 8 d'agost de 184 amb la resta de vagons que conclouran la obra, sota la protecció de rei.

Etiquetes:

Es cita al treballador, natural de Girona, a declarar al jutjat del carrer Castany nº 5. La nit del 22 de juliol de 1848 va patir el robatori de 24 pessetes i la roba que portava.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada entre el 15 i el 30 de setembre de 1848, si no, les accions caducarán.

Etiquetes:

La comitiva dina i brinda amb les autoritats competents per l'èxit aconseguit. El viatge ha estat de dues hores aproximadament.
Formats de sortida

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2