Hemeroteca

Títol

Hemeroteca

Descripció

Aquesta col.lecció reuneix els documents de premsa periòdica que tracten el tema de la creació del ferrocarril de Mataró. Normalment s'ofereix només la pàgina o article referenciat.

Contribuïdor

Cercle Històric Miquel Biada

Ítems de la col·lecció

Anunci de suscripció d'accions publicat en premsa
Anunci dirigit als accionistes potencials que durant els mesos de maig i juny de 1844 poden informar-se i subscriure accions del ferrocarril en l'oficina interina de la Companyia als Pòrtics de Xifré núm. 6.

Article en premsa que destaca la importància de la concessió de la línia de Barcelona a Mataró per al progrés del pais
Destaca el retard en la instauració del ferrocarril a Espanya en comparació amb la resta d'Europa i Amèrica. La línia de Barcelona a Mataró, tot i ser curta, pot servir d'estímul per a la construcció d'altres línies.

Article en premsa sobre els avantatges econòmics i socials de la linia de Barcelona a Mataró.
S'exposen els avantatges del ferrocarril com la comoditat, la rapidesa i el baix preu del trajecte. Destaca els beneficis que tindrá la linia per als accionistes i anima als petits propietaris a formar part de la societat. El to de l'article és…

Anunci en premsa del projecte del ferrocarril de Barcelona a Mataró amb la finalitat de suscitar la subscripció d'accions.
S'ennumeren els beneficis econòmics per al comerç i la industria d'aquesta infraestructura, que compta amb l'autorització del govern i la concessió de la propietat perpètua de la linia. S'anuncien les condicions per a la subscripció d'accions durant…

Article en premsa que descriu els antecedents en la formació de companyies de ferrocarril semblants a la de Barcelona a Mataró amb l'objectiu de defensar la capitalització privada i la formació d'una societat a la qual es poden subscriure els accionistes.
Els antecedents demostren les diferències que hi hagué a l'epoca en la formació i finançament de les societats/empreses properes al ferrocarril de Barcelona a Mataró. Es mostren diferents exemples com el ferrocarril de La Habana, el projecte de…

Nota editorial que publica una carta de Francisco de Uncilla en resposta l'article del dia anterior remarcant la gestió desinteressada de Josep Maria Roca, com a organitzador del projecte i comissionista de la companyia de Barcelona a Mataró.
El diari "El Imparcial" intenta solucionar la tensió produida amb el Sr. Uncilla, declarant que no pretén opinar sinó simplement constatar. El conflicte s'ha produit perqué Josep Maria Roca, com a comisionista de la compañia, ha adquirit ferro…

Article en premsa que destaca els avantatges econòmics i socials del la construcció del ferrocarril de Barcelona a Mataró amb l'objectiu de promoure la compra d'accions.
Es destaca la importancia del ferrocarril català com a imatge de la resta d'Europa. L'empresa generará grans beneficis per als comerciants i per als propietaris de la zona. La rapidesa i l'avaratiment del transport també atraurà a empresaris.…

Es convoca a tots els accionistes o representants d'aquests a participar a la Junta General que tindrà lloc a les Cases Consistorials de la Ciutat de Barcelona el 31 de juliol de 1844. La compañía ja supera les 1000 accions.

Article en premsa que destaca l'éxit de la companyia de Barcelona a Mataró en la subscripció d'accions; anuncia la inminent Junta General i promou la compra d'accions.
Es destaquen els avantatges de la futura línia i la quantitat d'accions venudes. Es promou la compra d'accions abans no s'acabi el plaç i se celebri la primera Junta d'accionistes. Curiosament, s'anunica que la construcció del ferrocarril s'adaptará…

Es destaca les accions del la junta general d'accionistes. Es llegeix la memòria dels treballs realitzats, es constitueix l'empresa i es nomenen els directors, encapçalats per Josep Maria Roca.

Noticia en premsa que destaca la finalització dels plànols de la línia de Barcelona a Mataró així com l'imminent inici de les obres. Alhora, es destaca el projecte de la línia de Tarragona a Reus que n'imita els passos a seguir.
Es destaca la realització dels plànols de la línia de Barcelona a Mataró per a presenta-los al Govern. Els preparatius de les obres ja s'han iniciat i es calcula que al cap d'un any ja es podrà arribar en tren a Badalona. Simultàniament, la línia de…

Noticia en premsa que destaca la importanica de les empreses dedicades a l'extracció de carbó per al consum en les diferents línies de ferrocarril de Catalunya.
Gracies a la proliferació de companyies de ferrocarril a Catalunya, les empreses dedicades a l'extracció del carbó gaudiran d'un increment en el sector. Malgrat els condicionaments geogràfics, empreses com "El Veterano" o "Valcano" concilien els…

La companyia de Barcelona a Mataró ha hagut d'emetre 5000 accions per a una companyia anglesa degut a la poca demanda nacional. Es critica la falta de patriotisme i de desconfiança a invertir. També es reflexiona sobre les dificultats que es troba…

El diari exposa les avantatges de les companyies de ferrocarril a Espanya i en destaca les inversions angleses en tals empreses. La línia de Barcelona a Mataró está a punt d'iniciar les obres coincidint amb la presencia del rei a la ciutat de…

A imatge dels ferrocarrils anglesos, el diari vol promoure la disposició d'un servei de cafés, begudes i viandes en l'ultim vago del tren. Aquest servei facilitará la comoditat per a diferents empreses que hi concorrin.

Anunci del la Reial orde del 27 de juliol de 1845 el què s'autoritza l'inici de les obres del ferrocarril de Barcelona a Mataró.
El rei ha concedit el permís d'inici d'obres per a la companyia de Barcelona a Mataró així com la possibilitat d'aquirir material i maquinaria anglesos per a tal empresa.

Anunci en premsa de la convocatòria de la junta ordinària d'accionistes que es celebrarà l'1 d'abril de 1846
Poden assistir els accionistes propietaris de 5 accions o més, que estan al corrent del pagament dels dividends passius.

Article en premsa que descriu la celebració de la junta ordinària d'accionistes del 22? d'abril de 1846
Ressalta el compromís de l'empresa pel país i la companyia. Es fa memòria de de les operacions i els comptes així com la inminent arribada de l'enginyer encarregat de les obres. Es revisen les responsabilitats dels primers accionistes i es desaproben…

Noticia en premsa que destaca l'arribada de Mr. Robson, agent de l'enginyer Mackenzie i que permetrà reiniciar les obres.
L'agent s'instal·la a Barcelona per dirigir les obres amb nous materials arribats d'Anglaterra. Es tornen a iniciar les obres despres de certs imprevistos inevitables.

Noticia que destaca la comissió de la junta directiva enviada a Anglaterra per donar instruccions als constructors aixi com la fixació de la data d'arribada dels vagons i locomotores per al ferrocarril de Barcelona a Mataró.
La junta directiva de la companyia catalana ha enviat una comissió als encarregats del tren a Anglaterra per contorlar el procés de les obres i donar instruccions. S'anuncia l'arribada dels vagons disenyats per Mr. Joseph Wright i les locomotores…

El reconegut enginyer angles Mr. Joseph Locke per tota la geografia europea arriba a Barcelona per a continuar amb les obres de la línia catalana. S'anuncia que s'ha finalitzat la perforació del túnel a l'altura de Montgat.

Diferents empleats subelters cobraven una retribució a tots aquells que creuaven per l'avinguda/pont sobre el riu Besós. Aquesta acció ha quedat prohibida per la junta directiva de la línia que obrirá el pas a tothom fins a la finalització de l'obra.

Es convoquen a 19 accionistes a assistir a la junta general extraordinària del 31 d'octubre de 1847 en què possiblement es formarà la nova directiva.

La companyia té un capital de 2000 reals amb un 30% desemborsat i una cotització de l'11-12% del nominal.

Després de firmar el contracte amb els constructors Mackenzie & Brassey, que implicava un gran compromís econòmic, la Junta va dimitir. Calia elegir una nova Junta que assumís la responsabilitat. Es va aprovar l'acció realitzada per la directiva…

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada desde el 17 al 28 de novembre de 1847, si no, les accions caducarán.

La companyia té un capital de 2000 reals amb un 30% desemborsat i una cotització del 5-6% del nominal.

L'empresa "Metal·lúrgica catalana" dedicada a la fundició de metalls i la copel·lació de plata s'instal·la a Montgat al costat de les obres de la línia de Barcelona a Mataró.Es tracta de la primera a tot Catalunya.

La companyia té un capital de 2000 reals amb un 30% desemborsat i una cotització del 4-5% del nominal.

Les proposicions de la subhasta s'hauran de presentar del 2 al 12 de desembre de 1847 a la secretaria sita a la casa de Gerónim Rabassa. El dia 13 de desembre s'adjudicarà la millor proposta, prèvia autorització de la junta directiva.

Un grup d'accionistes proposa que la companyia compri les seves propis accions per evitar que les adquireixin els especuladors. La data de la junta es el 19 de desembre de 1847 a les 10 del matí.

El diari exposa tots els avantatges així com el llarg però exitós recorregut de la companyia de Barcelona a Mataró per a promoure el recolzament dels propis accionistes a l'empresa.

L'accionista anònim reclama que es retiri la proposició del grup d'accionistes al dret de tempteig. Dubta que la junta accepti la proposta i que el reglament ho permeti les accions.

Notificació en premsa de la cotització de la companyia de ferrocarril de Barcelona a Mataró que está entre un 17-18%.
La companyia té un capital de 2000 reals amb un 40% desemborsat i una cotització del 17-18% del nominal.

Anunci en premsa del canvi de lloc de la junta general extraordinària que es celebrarà el 19 de desembre de 1847.
La petició del grup d'accionistes ha estat acceptada segons l'article 28 del reglament. El lloc de reunió s'ha canviat a la casa de Ferran Moragas i Ubach.

Anunci en premsa en què la junta directiva reclama als accionistes pagar el 5é dividend passiu del 10% del valor nominal de les accions.
El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des de l'1 al 15 de gener de 1848, si no, les accions caducarán.

Anunci en premsa que convoca a certs accionistes perjudicats a presentar-se a la secretaria en el plaç de 5 dies.
Es convoquen als accionistes Ignasi Vinyals, Ignasi Ferran, Lluis Ubach, Josep Andreu i Pich, Valentí Navarro, Josep María d'Abreu, Josep Oriol Molgosa i Josep Plans a presenta-se a la secretaria de la companyia del ferrocarril de Barcelona a Mataró…

Les cèdules d'admissió es poden presentar a la secretaria de la companyia a partir del 25 de gener.

La junta se celebrarà a la Casa Llotja el 30 de gener de 1848 a les de del mati. La junta demana que en els casos de venta d'accions es comuniqui a la junta del nou nom del propietari, perquè pugui assistir a la reunió.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des del 5 al 20 de febrer de 1848, si no, les accions caducarán.

Es realitza una memòria de l'estat i els balanços de la companyia. L'enginyer realitza un informe i calcula l'obertura de la línia per al proper juny. Paral·lelament, el president presenta un estudi de la quantitat de passatgers en carro que circula…

Els accionistes Pau Vidal, Pere Prats, Francesc Serra, Francesc (...txot) i Ponç Morera són avisats de presentar-se a Secretaria

La població circumdant a la línia s'aprofitarà de la prosperitat que portarà el ferrocarril. Altres projectes com la línia de Vilanova al Garraf creixen en interès.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Miquel Biada des del 16 al 31 de març de 1848, si no, les accions caducarán.

El túnel ha estat inaugurat i el primer viatge del ferrocarril s'ha realitzat amb la força de cavalls. A l'acte s'han convidat certes autoritats.

La línia esta parcialment acabada des de Barcelona al Masnou. Una comitiva fa un viatge en el que es comprova que els ciments son forts i resisteixen el pes. Els treballs de Locke y els jornalers continuen sense pausa i s'espera l'arribada dels…

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada fins el 25 de maig de 1848, si no, les accions caducarán.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada entre el 5 i el 20 de juliol de 1848, si no, les accions caducarán.

La línia de ferrocarril de Barcelona a Mataró està gairebé finalitzada. La comitiva que realitza el viatge en carro des de la capital descriu els indrets circumdants del recorregut, recomanant a forma de publicitat dues fondes que es troben a…

Els ferrocarrils ja circulen per França, Bèlgica, Holanda, Itàlia, Hongria, Anglaterra, Dinamarca, Rússia i Suïssa. A l'estat espanyol s'estan construint les línies d'Aranjuez, de Mataró i la de Langreo a Gijón.

La companyia del ferrocarril s'ha queixat dels incidents que impedeixen realitzar les obres: es creua la via sense premis amb cavalls o carruatges, i s'arrenquen baranes i es tiren pedres al camí de carro. S'habilitarà a guardes que faran respectar…

Tanmateix, es destaca la sortida del vaixell de Londres del 8 d'agost de 184 amb la resta de vagons que conclouran la obra, sota la protecció de rei.

Es cita al treballador, natural de Girona, a declarar al jutjat del carrer Castany nº 5. La nit del 22 de juliol de 1848 va patir el robatori de 24 pessetes i la roba que portava.

El pagament s'ha de realitzar al tresorer Onofre Viada entre el 15 i el 30 de setembre de 1848, si no, les accions caducarán.

La comitiva dina i brinda amb les autoritats competents per l'èxit aconseguit. El viatge ha estat de dues hores aproximadament.

Malgrat les dificultats i l'escepticisme entorn el ferrocarril de Barcelona a Mataró, la línia està acabada. Un grup de diputats fa el viatge de reconeixement, encara tirats per cavalls, sense accidents, contemplant el recorregut i les estacions. A…

El dia 28 de setembre de 1848 s'adjudicaran les millors propostes per a cada un dels edificis, prèvia autorització de la junta directiva.

Abans de començar el viatge han hagut d'adaptar les locomotores a l'ample de via espanyol. Els maquinistes mostren seguretat al controlar les màquines. La durada del viatge es de 55 minuts a una velocitat de 30/35 Km/h. Representa l'orgull per als…

L'afluència als pobles i ciutats propers a les ciutats de Barcelona i Mataró creixerà. S'intensificarà el comerç amb Barcelona degut a la proximitat al port i l'intercanvi de béns per via marítima augmentarà.

El viatge ha tardat 58 minuts d'anada i 48 de tornada. 450 passatgers han conformat l'expedició que ha gaudit de les meravelloses vistes. Les impressions més sonades han estat al travessar el túnel de Montgat. Els beneficis econòmics ja s'han fet…

La construcció de línies de ferrocarril paral·leles a la de Barcelona - Mataró, permetrà incrementar llocs de treball i inversió amb capital que reportarà beneficis. L'exemple Francés serveix com a punt de partida, on el govern promou la construcció…

Durant la temporada d'estiu es realitzaran 6 viatges diaris. A la temporada d'hivern, 4.

Un grup d'accionistes raona els inconvenients d'acceptar l'oferta. En primer lloc, malgrat que la companyia anglesa ofereixi uns dividends anuals del 8%, els ferrocarrils anglesos tenen menys rendibilitat, aquí n'obtindrien el doble. En segon lloc,…

A partir del 29 d'octubre començaran a circular els trens amb regularitat. Els horaris del matí son: a les 7, 8:30 i 10. Els horaris de la tarda son: 12:30, 14 i 16. Els preus de primera classe son de 12 reals, de segona 9 i de tercera 6. Es permetrà…

Catalunya s'erigeix com a font d'iniciatives i propostes per al progrés, amb Barcelona al capdavant. L'esforç dels seus habitants, pacients, prudents i ordenats han incrementat la competitivitat de la seva industria i la resta d'Espanya vol seguir…

Les autoritats de Mataró rebran a la comitiva procedent de Barcelona acompanyat de música militar amb un posterior esmorzar conjunt. L'església serà engalonada majestuosament per a la funció del Te-Deum. Durant tot el dia hi haurà balls públics…
Veure tots 110 ítems